•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Защита на личните данни

ОУ „Васил Левски“, с. Видраре обработва лични данни на своите ученици, техните родители, работници и служители, които са предоставени на законово основание.

Обработват се обикновени лични данни – три имена, ЕГН, адрес, данни от лична карта, данни за произход, настойничество, данни за банкова сметка, снимки.

Целите на обработване са по повод образователен процес, трудови и осигурителни правоотношения.

Личните данни се обработват законно, прозрачно и добросъвестно.

Личните данни под формата на снимков материал се обработват само и единствено за целите на образователния процес и се публикуват на училищния сайт и профил във Фейсбук за популяризиране учебната дейност и постигнатите успехи на учениците. Същите в изключителни случаи се предоставят на средствата за масова информация само след изрично съгласие на субектите на лични данни.

Лични данни се предоставят само на НАП, НОИ, РУО, МОН правоохранителни органи и други получатели, когато е налице съответното законово основание за това. Не се предават в други държави или международни организации.

Данните се съхраняват в срокове съобразно законодателството на Република България.

Субектите на лични данни имат  право на достъп, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването, преносимост на данните, да подават жалба до КЗЛД или до съда;

Ако тези данни не бъдат предоставени, няма да възникнат съответните права и ще бъдат сериозно затруднени образователните и работните процеси.