•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Намаляване на отпадането на ромските ученици

ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО НА РОМСКИТЕ УЧЕНИЦИ ОТ УЧИЛИЩЕ

 

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник”

е многогодишна програма на Център Амалипе, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, повишаване на успеха на учениците в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/ записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/ гимназии.


   Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 5 години в 170 училища от цяла България. Около 40 000 деца (от които 20 000 ромски деца) от 1ви до 8ми клас в 150-170 училища през първата година и 210 - 270 училища през втората година ще са основната целевата група на проекта, отделно техните родители и близки, както и по-широката общност.


   Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” ще продължи да доразвива и прилага Образователния модел „Включващо интеркултурно образование”, който се базира на:

  • Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;
  • Въвеждане на интеркултурно образование: чрез СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;
  • Работа с ученици – организиране на обучения за повишаване на капацитета на ученическия парламент, както и за учителите – ментори на ученическите парламенти; провеждане на кампании за продължаващо образование;  
  • Работа с родители- Повишаване на капацитета на родителските клубове, Обучения на координаторите на Родителските клубове и прилагането на схемата „Родители обучават родители (активни родители ще преминат обучение по няколко тематични направления като: принципи на общностната работа за повишаване на образователните нагласи, превенция на ранните бракове, основни права и задължения в сферата на образованието и др) и теренна работа;
  • Работа с учители – повишаване капацитета на учители чрез модела „Учене чрез обмяна на опит”; организиране на общински конференции и срещи и национална педагогическа конференция; обучение на учители по СИП „Фолклор на етносите – Ромски фолклор”;
  • Системна промяна и осезателно подобрение в качеството на образование на ромските деца.


   Проектът предвижда също така дейности за формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца. Ще бъдат организирани извънкласни и извънучилищни инициативи за повишаване на интереса и активността в училища (напр. Зелени училища, Детския ромски фестивал „Отворено сърце”). Ще бъдат отпечатани и разпространени множество нови материали в сферата на интеркултурното образование, както и наръчници с цел подобряване работата на родителските клубове и училищните парламенти.
 

   Нашата група е сформирана от  от 3 училища:
​ОУ „Васил Левски” с. Видраре, ОУ „Христо Ботев” с. Лопян и ОУ „Георги Бенковски” с.Малък Искър.

СИП ''Фолклор на етносите - Ромски фолклор''

 

Фестивал "Отворено сърце"