•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

Подобряване качеството на образованието

 

Picture

Преди началото на новата учебна година училищния екип посети семействата на учениците, включени в групата ПИГ , която работи по проект "Подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Учителите запознаха родителите с предстоящите проектни дейности, с очакваното оборудване на стаята за организиран отдих и спорт, както и с материалите за работа на групата в заниманията. Родителите изразиха своето задоволство от добрата организация и с постигнатите резултати.


 

 

 

Picture

Учениците от група ПИГ - 2-4 клас получиха рекламни материали по проект "Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане целодневна организация на учебния процес"- тениски, раници и химикалки.


 

 

Picture

Ден на отворени врати- проект "подобряване качеството на образованието чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"


 

Picture

1 ноември- Ден на народните будители

Дейност "Занимания по интереси" по проект "Подобряване качеството на обучението чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"
 


 
 

Picture

ОУ” Васил Левски „ с. Видраре вече трета година работи по проект  по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". 

Целта  на програмата е:

1.      Регламентиране условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от 2 -4 клас .

2.       Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в  училището.

3.      Повишаване мотивацията на учениците, учителите, и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес".

С оглед повишаване на  качеството на обучението, възпитателя създава организация, която включва прилагане на иновативни педагогически методи, групова работа, индивидуален подход, работа в малки групи, упражнения, свързани с развиване на логическото мислене на учениците, на паметта и въображението.

Дейности:

1.      Мерки за повишаване на успеваемостта на учениците в ПИГ- прилагане на интерактивни методи на преподаване;  

2.      Консултации и допълнителна работа на учителя от класа с изоставащите ученици;

3.      Ден на отворени врати;

4.      Срещи с родители .

 

Очаквани резултати:

1.      Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес в  училището.

2.      Повишаване мотивацията на учениците за редовно посещение в училище.

3.      Превенция от отпадане от училище.

За по-добрата реализация на проекта и постигането на очакваните резултати, са осигурени учебни пособия, обзаведени са две учебни стаи- стая за самоподготовка и занимания за организиран отдих и спорт.

 
 


Picture

Срещи с родители- запознаване на родителите с целите и постигнатите резултати на учениците, включени в целодневна организация на учебния процес .


 

Picture

 

Занимания по интереси


 

По проект "Подобряване качеството на обучение чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес" училището получи спортни пособия за ефективно и интерактивно провеждане на заниманията по организиран отдих и спорт.