•  
  •  
  •  

 

 

Календар

 

Контакти

 

 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО 2015/2016 - 2020/2021 Г.

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2020 - 2021 г.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 2020/2021

НАСОКИ И ПРАВИЛА ЗА РАБОТА В ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ 2020 2021 COVID19

Годишен план на училището - 20/21 г.

ПЛАН КВАЛИФИКАЦИЯ 2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Форми на обучение в училището 20-21 г.

ЕТИЧЕН КОДЕКС - 20-21 г.

Бюджет

Училищна програма - ЦДО/20-21г./

Училищна програма за превенция за ранното напускане на училище  2020 -2021г

Програма за предоставяне на равен достъп 20-21 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ - I СРОК, УЧЕБНА 20/21 Г.

УУП 2020/2021

Избираеми учебни часове - Учебни програми  2019/2020

ИФО - Индивидуален учебен план

ДНЕВЕН РЕЖИМ УЧИЛИЩЕ - УЧЕБНА 20/21 Г.

ГРАФИК КОНСУЛТАЦИИ ПО УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 2020 - 2021 УЧЕБНА ГОДИНА

МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ИНСТИТУЦИЯТА - 20-21г.

ВПОРЗ

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в ОУ "Васил левски", с. Видраре 20-21 г.

План за действие при подготвен или извършен терористичен акт

ПЛАН ЗА КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА 20 - 21 Г.